Algemene (Leverings)voorwaarden
Diverse bepalingen die gelden bij aankoop via deze WebShop


Bepaling 1: Geldigheidsgebied.

De zakelijke verhouding tussen Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, en U als besteller, via deze WebShop, per mail of per telefoon, geldt uitsluitend op grond van de onderstaande Algemene (Leverings)voorwaarden zoals die op het tijdstip van de bestelling op internet zijn vastgelegd.

Bepaling 2: Wijze van bestelling en bevestiging.
U als klant bestelt online via deze WebShop, telefonisch, per e-mail of per brief een product of diverse producten bij Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux.
Alle aangepaste genoemde prijzen zijn inclusief verwijderingsbijdrage(bij alle lampen met een spaarlamp/tld- of compacte PL-L buis) en pakketkosten en worden bij bestelling totaal op de internetpagina vermeld en op de bestelbon/ bevestiging.
De aangepaste gehanteerde prijzen, in deze WebShop vermeld, gelden op het moment van de bestelling.
De aangepaste gehanteerde prijzen gelden voor Nederland als het gaat om de vermelde pakketkosten (zie aparte knop onder de prijs). Klanten uit België dienen bij het invullen wel de extra pakketkosten in België te vermelden.
U ontvangt automatisch een kopie-bestelbon, hetgeen niet de officiële bevestiging is.
U ontvangt binnen één dag een officiële bevestiging van uw bestelling, met factuurnummer en de wijze van levering met daaruit voortvloeiende eventuele extra kosten.
In principe hebben wij de bestelde lampen in voorraad, maar kan door grote vraag of leveringsproblemen wel een tekort ontstaan, die wij dan in de officiële bevestiging kenbaar maken. Betaling kan dan worden opgeschort totdat bekend is wanneer levering wel mogelijk is.
Als U, zonder geldende reden, uw bestelling afzegt terwijl OT Lightsystems Benelux wel in staat is te leveren, zoals met U afgesproken, wordt 10% van de reeds gemaakte voorbereidingskosten (totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Bepaling 3: De wijze van levering.
U kunt u via het bestelformulier kenbaar maken of u uw bestelling zelf ophaalt (opmerking aan ons) of per pakketpost/onder rembours wordt verstuurd.
Als U kiest voor levering binnen 2/3 dagen tot 7 dagen, via PostNL of GLS, dan kan dat via pakketpost of onder rembours, er van uitgaande dat het product leverbaar is en U, bij voorkeur via Internet, ook heeft betaald.
Afhankelijk van de door U gekozen artikelen wordt het formaat van de zending en het gewicht bepaald en stelt Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, U op de hoogte van de eventuele extra verzendkosten.
Als deze kosten bekend zijn wordt U gevraagd om het totale eindbedrag eerst over te maken op onze bankrekening: NL80RABO 0335 2273 17, als u voor pakketpost kiest, of U betaald onder rembours het gehele bedrag aan een medewerker van PostNL bij levering.
Bij leveringen buiten Nederland wordt in overleg gebruik gemaakt van die internationale koerier die het snelst op uw afleveradres een correkte aflevering kan garanderen.
Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, controleert vooraf aan de levering uw product(en) op technische fouten en schade aan uw bestelling en de verpakking.
Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, neemt derhalve geen verantwoording voor de eventuele schade die ontstaat tijdens het transport door PostNL of een andere vervoerder.
Ook neemt Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, geen verantwoording voor het niet nakomen van een door U met de vervoerder afgesproken tijdstip en volledigheid van de levering van uw bestelling.
Als producten door niet voorziene leveringsproblemen of veel vraag, officieel bevestigd door ons, niet voorradig zijn en niet binnen de reeds genoemde dagen leverbaar door Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, bestaat er bij U als besteller geen aanspraak op levering of nalevering. Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, zal al het mogelijke doen om de levering te bespoedigen.
Wanneer de levering direct aan U plaatsvindt, vanuit de voorraad op het vestigingsadres van Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, dan gaat de verantwoording voor het geleverde direct op U over.
Dit geldt ook voor mogelijke beschadiging aan het gekochte of de gebruikte verpakking.

Bepaling 4: Betalingswijze.
Op het moment dat U met Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, de wijze van levering bent overeengekomen is tevens duidelijk hoe de betaling zal plaatsvinden. Bij de keuze voor zelf ophalen, in overleg aan huis, is de betaling altijd contant bij levering.
Voor instellingen en (Academische) ziekenhuizen geldt dat betaling per bank wordt geaccepteerd.
De normale betalingstermijn, zonder extra rentekosten, is feitelijk veertien dagen. Daarna volgt een 1e herinnering waarin het oorspronkelijke factuurbedrag is vermeerderd met de wettelijke rente/jaar/maand en Euro 1,50 aan extra administratiekosten.
Bij de keuze voor versturen via pakketpost wordt U gevraagd vooraf het gehele factuurbedrag, inclusief verzendkosten, over te maken op bankrekening: NL80 RABO 0335 2273 17 en wordt daarna uw bestelling via PostNL of GLS verstuurd.
Bij de keuze voor versturen via rembours wordt U verzocht het hele factuur bedrag, inclusief rembourskosten, te betalen aan de medewerker van PostNL als men bij U de bestelling aflevert.
Als u een andere wijze van verzenden wenst, bijvoorbeeld via UPS, DHL, FedEx, etc., wordt voor U nagegaan welke extra kosten dat met zich brengt en hoe de betaling het beste kan plaatsvinden.
Meestal is betaling aan de vervoerder bij aflevering gebruikelijk.


In deze WebShop kunt u, via IDEAL, veilig Internet betalen bij onderstaande banken:In deze WebShop kunt u met uw creditcard, ondersteund door PayPal, betalen bij onderstaande creditcard maat-schappijen:Bepaling 5: Eigendomsvoorbehoud.
Zolang volledige betaling van het factuurbedrag niet heeft plaatsgevonden blijft hetgeen door U is besteld en door ons is verzonden en afgeleverd 100% eigendom van Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux.
Deze bepaling geldt ook als U het geleverde weer heeft doorgeleverd aan derden die weer bij U nalatig zijn met betalen.

Bepaling 6: Afspraken bij schade aan het geleverde.
U als klant dient, bij geconstateerde gebreken aan het geleverde dat U heeft besteld en afgeleverd gekregen, direct contact op te nemen met Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux.
Is uw klacht terecht en is Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, verantwoordelijk voor de afhandeling, dan wordt U de keuze gegeven tussen een vervangingslevering of een vermindering van de aankoopprijs. Als blijkt dat een prijsverlaging of een vervangingslevering niet mogelijk is/wordt geaccepteerd, of een vervangingslevering ernstig wordt vertraagd, dan kunt U als klant vragen om een vermindering van de aankoopprijs of een ontbinding van de aankoop overeenkomst met terugbetaling van het aankoopbedrag (incl. verzendkosten).
Als U, na onderling overleg, uiteindelijk toch kiest voor ontbinding van de aankoopovereenkomst bent U verplicht het aan U geleverde volledig in tact, in de orginele verpakking/met inbegrip van alle documenten, per direct terug te zenden naar Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, waarbij Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, de verzendkosten zal vergoeden bij het retourbetaling.
Mocht u niet direct in de gelegenheid zijn om het aan U geleverde direct retour te zenden dan dient U zo spoedig mogelijk dat aan Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, te melden.
U krijgt voor de retourzending van het geleverde maximaal veertien dagen de tijd geldend vanaf de datum dat de ontbinding van de aankoopovereenkomst is overeengekomen.
Heeft U na veertien dagen het aan U geleverde nog niet retour hebben gezonden, dan beschouwd Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, het geleverde als zijn eigendom dat, vanaf de datum dat de ontbinding van de aankoop overeenkomst is overeengekomen, wordt gehuurd voor een bedrag van € 50,00/week (incl. 21% BTW). Deze huurperiode wordt beeïndigd als U het geleverde heeft verzonden en Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, het geleverde heeft ontvangen. De totale huur wordt in mindering gebracht op het terug te betalen aankoopbedrag (incl. verzendkosten).
Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het door ons aan U geleverde apparaat/systeem, accessoire of boek.
Verdergaande aanspraken van U als klant, op basis van welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten.
Wanneer een belangrijk gegarandeerd kenmerk van een product niet aanwezig blijkt te zijn, of opzet, cq, nalatigheid door Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, aantoonbaar is geldt bovengenoemde uitsluiting van de aanspraken niet.
Voor zover in deze paragraaf niet behandeld gelden in overige gevallen de bepalingen van goed "koopmansgebruik".
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

Bepaling 7: Het recht om te annuleren.
U bent als klant niet meer gebonden aan uw bestelling als U binnen een termijn van één week, na ontvangst van uw product(en) de koop annuleert.
De annulering hoeft niet nader te worden gemotiveerd en kan in werking treden door het schriftelijk te melden bij Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, of door het (gedeeltelijk)terugzenden van de gekochte goederen.
De kosten van terugzending zijn voor rekening van U als klant.
De geldende annuleringstermijn wordt bepaald door de datum van melding tov de datum van de rekening die U bij de goederen heeft ontvangen.
Wanneer binnen de geldende termijn terugzending plaatsvindt wordt de koopovereenkomst ontbonden en worden reeds gedane betalingen teruggegeven.
Wanneer beschadigde of aantoonbaar reeds gebruikte goederen of goederen zonder orginele verpakking teruggestuurd worden, wordt een wettelijk toelaatbaar bedrag als boete in mindering op de teruggave in rekening gebracht.
Als een lichttherapie-apparaat buiten de genoemde periode weer aan Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, wordt aangeboden omdat het om één of andere reden niet meer aan de verwachting voldoet, maar technisch in orde is, dan is terugzending bij hoge uitzondering mogelijk omdat Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux, in principe geen blaam treft.
Het aankoopbedrag wordt terugbetaald, echter onder de vermindering van een redelijke onkostenvergoeding ivm het reeds gebruiken van het lichttherapie-apparaat en de extra service- en administratieve kosten die Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lightsystems Benelux heeft.
Het recht op annuleren geldt niet voor goederen die op verzoek van de klant specifiek zijn vervaardigd.

Bepaling 8: Persoonsgegevensbescherming.
De door U verstrekte (persoons)gegevens, noodzakelijk om een goed zakelijk verkeer mogelijk te maken en/of persoonlijk advies te geven over het gebruik van het door U aangeschafte product/uw kwaal, worden opgeslagen in een niet voor derden toegankelijke database en boekhouding.
Uw (persoons)gegevens dienen ook voor een goede bewaking van de vrij lange garantietermijnen (2jr.-5jr.) die wij hanteren bij de verkoop van onze producten.
Persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
De door uw verstrekte (persoons)gegevens worden alleen gebruikt bij de afwikkeling van uw bestelling en/of bij de advisering over gebruik van uw product of uw kwaal, tenzij u als klant aansluitend service verleend wilt zien van andere partijen en wij daarvoor uw gegevens dienen te benutten.
Als klant kunt u te allen tijde verzoeken uw (persoons)gegevens te verwijderen.
Ook kunt U als klant te allen tijde navraag doen naar de aard van de door ons over u vastgelegde (persoons)gegevens.
Uw (persoons)gegevens worden op geen enkele wijze verstrekt aan derden voor werving, markt- en/of opinie- onderzoek.

Bepaling 9: Plaats waar recht wordt gesproken en welk recht inzake verschil van mening rechtsgeldig is.
Bij meningsverschillen en gedingen geldt uitsluitend het Nederlandse recht.
Voor zover dit vanuit rechtswege mogelijk is wordt, voor alle aanspraken die te maken hebben met de onderlinge zakelijke verhouding, als plaats van gerechterlijke handeling de vestigingsplaats van Geerhard Holtkamp, voorheen OT Lichtsystems Benlux, genomen. In de praktijk zal dit de stad Groningen zijn.

Ing. Geerhard O.L. Holtkamp, voorheen
OT Lightsystems Benelux

Siersteenlaan 618 9745 DV GRONINGEN 
Tel: Mobiel: (00)(31)(0)6.23499001
E-mail: info@lightsystems.nl
WebSite:
www.lightsystems.nl
WebShop's:www.lichttherapieshop.nlwww.slimmehorlogetelefoon.nl.

Inschrijving KvK-Groningen: 0
BTW-Identificatienummer: 0
Banknummer: IBAN: NL0 RABO 0335 2273 17, RABOBANK Noord-West Groningen te Zuidhorn (Gr)

GRONINGEN, 13/09/2017 11.08 uur.